Regulamin

 1. Sklep internetowy, znajdujący się pod adresem http://www.damasc.pl/sklep, prowadzony jest przez "Dama" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Łaskiej 91a (98-220 Zduńska Wola), zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319316, kapitał zakładowy 336 000 zł, NIP 829-17-09-309, REGON 100613509.
 2. Sklep prowadzi wysyłkową sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu.
 3. Każde złożone zamówienie jest realizowane w najszybszym możliwym terminie. W przypadku niedostępności produktu klient jest informowany o zaistniałym fakcie i ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia, chyba że wyrazi chęć, aby zamówienie zostało zrealizowane częściowo.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 5. W przypadku chęci zmiany złożonego zamówienia klient powinien skontaktować się z firmą telefonicznie. Numery telefonów dostępne są w dziale kontakt.
 6. Wszystkie zamieszczone w sklepie internetowym ceny są cenami brutto, zawierającymi 23 % stawkę podatku VAT.
 7. Cena towaru widniejąca na zamówieniu jest ceną wiążącą, chyba że sprzedający zdecyduje się na udzielenie klientowi upustu.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w oferowanym asortymencie i jego cenach.
 9. Klient otrzymuje zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej i obciążony jest kosztami transportu, o których jest informowany każdorazowo w momencie finalizowania zamówienia.
 10. Płatność za zamówiony towar następuje gotówką przy odbiorze przesyłki od kuriera.
 11. W przypadku stwierdzenia niezgodności otrzymanego towaru ze złożonym zamówieniem klient powinien na własny koszt odesłać towar na adres firmy wraz z opisem stwierdzonej niezgodności.
 12. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient ma prawo w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki zwrócić bez podania przyczyny zamówiony towar. Zwrotowi podlega tylko towar nienoszący śladów użytkowania, w nienaruszonym opakowaniu. Klient powinien na własny koszt odesłać towar na adres firmy. Sprzedający zwraca kupującemu kwotę równą cenie zakupionych towarów w terminie do 14 dni. Zwrotowi nie podlegają koszty transportu. Prawo to nie ma zastosowania wobec klientów nie będących konsumentami.
 13. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się do należytej ochrony tych w danych, w sposób przewidziany w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Każdy klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem środków wskazanych w dziale kontakt.
 14. Umowa pomiędzy klientem a "Dama" sp. z o. o. zawierana jest w języku polskim. Istotne postanowienia zawieranej umowy przekazywane są klientowi w formie pisemnej wraz z fakturą VAT.
 15. Zamieszczone na stronie internetowej sklepu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 17. Regulamin obowiązuje od dnia 29 stycznia 2010 roku.
W dniu 1 stycznia 2011 roku wprowadzono zmianę polegającą na zastąpieniu zwrotu "22 %" w pkt. 6. zwrotem "23 %" oraz dodaniu w pkt. 4. po słowach "faktura VAT" słów "lub paragon fiskalny".